نسخه آرشیو پخش آرشیو

روزی نو آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 18 اسفند 1401 ساعت: 06:30 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

برنامه صبحگاهی كه محتوای اقتصادی اجتماعی دارد و به انعكاس و تحلیل خبرهای اقتصادی روز می پردازد \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو