نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش ارنواز و شهناز- قسمت 4 آرشیو برنامه ای

سه شنبه 1 تیر 1400 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه

برگرفته از شاهنامه فردوسی\r\n \r\n
تهیه كننده: اشرف السادت اشرف نژاد كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: كرامت رودساز، مهرداد مهماندوست نویسنده: مرضیه رشیدبیگی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو