نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش بت می تراشد پروانه- قسمت 3 آرشیو برنامه ای

دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 ساعت: 17:15 | مدت: 15 دقیقه


تهیه كننده: محمد مهاجر كارگردان: جواد پیشگر هنرمندان: كرامت رودساز، محمد رضاعلی نویسنده: بابك صفی خانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو