نسخه آرشیو پخش آرشیو

شغل آزاد(اصناف)(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 00:30 | مدت: 30 دقیقه

بیان مسائل مرتبط با اصناف از جمله مجوزهای صنفی، سابقه هر صنف، مشكلات واحد های صنفی-امور نظام صنفی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو