نسخه آرشیو پخش آرشیو

به قید فوریت آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 08:00 | مدت: 50 دقیقه

موضوع برنامه رسیدگی به پرونده و مشكلات تولیدكنندگان
پیگیری دو پرونده صاحبان كسب و كار و پاسخ مسولین

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو