نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله كشاورزی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 28 شهریور 1402 ساعت: 15:00 | مدت: 50 دقیقه

برنامه ای است تبینی و تحلیلی در خصوص قیمت گذاری، عرضه و بازار نهاده های محصولات دامی، كشاورزی و باغی با حضور كارشناسان و مسئولین امر

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو