نسخه آرشیو پخش آرشیو

شهر فرنگ(تكرار) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 29 شهریور 1402 ساعت: 02:00 | مدت: 50 دقیقه

نمایش طنز با نقد مسائل سیاسی، اقتصادی، ورزشی، اجتماعی با شعار با ما بخند

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو