نسخه آرشیو پخش آرشیو

سفرها و نظرها آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 ساعت: 21:45 | مدت: 15 دقیقه


سفرنامه آدام اولئاریوس(آیین تشریفات و سلسله مراتب اداری)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو