نسخه آرشیو پخش آرشیو

مستند روز- دانش(زنده) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 21 تیر 1395 ساعت: 11:15 | مدت: 25 دقیقه

صحبت های مستند مردم درباره نوع پوشش و هزینه ای كه برای خرید پوشاك می كنند
آقای حسینی زاده(كارشناس پوشاك)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو