نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 5 خرداد 1395 ساعت: 19:45 | مدت: 40 دقیقه

مروری بر كارنامه هنری پرویز شاپور به مناسبت زاد روزش، یادی از محمد علی پرواز نقاش و خوشنویس و مروری بر كارنامه هنریش، گزارش رشیدی از مجموعه سعد آباد، مروری بر رویدادهای فرهنگی هنری و شیوه های روایت داستان با كارشناسی محسن حكیم معانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو