نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 16 خرداد 1395 ساعت: 19:45 | مدت: 40 دقیقه

بررسی رویدادهای فرهنگی و هنری كشور
هنر و هنرمند متعهد- گزارش از یكی از بناهای تاریخی- شیوه های داستان نویسی به كارشناسی محسن حكیم معانی

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو