نسخه آرشیو پخش آرشیو

سوال آرشیو برنامه ای

شنبه 18 اردیبهشت 1395 ساعت: 13:15 | مدت: 14 دقیقه

دلایل مقاومت ها دو برابر خصوصی سازی و جزئیات آن
با حضور پوری حسینی(معاون وزیر اقتصاد و ریاست سازمان خصوصی سازی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو