نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

شنبه 10 مهر 1395 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

برندهای تقلبی پوشاك- گشتی در بازار پسته\r\n\r\n
آقای حسین زاده(عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو