نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 مهر 1395 ساعت: 20:00 | مدت: 45 دقیقه

معماری و تاریخچه مقبره عطار نیشابوری(دكتر میرزایی مهر) معرفی كتاب(محسن حكیم معانی) گفتگو با حبیب الله بدیعی(موسیقیدان)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو