نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 مهر 1395 ساعت: 20:00 | مدت: 45 دقیقه

مروری بر كارنامه حبیب الله بدیعی(نوازنده و آهنگساز)، گفتگو با جمال الدین منبری(خواننده و آهنگساز) و معرفی كتاب(محسن حكیم معانی)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو