نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر آرشیو برنامه ای

شنبه 1 آبان 1395 ساعت: 20:00 | مدت: 45 دقیقه

پرداختن به معماری یكی ازمقبره های شاعران با كارشناسی دكتر میرزایی مهر- معرفی كتاب(محسن حكیم معانی) \r\n
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو