نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر آرشیو برنامه ای

یکشنبه 2 آبان 1395 ساعت: 20:00 | مدت: 45 دقیقه

پرداختن به معماری یكی از مقبره های شاعران(دكتر میرزایی مهر)، معرفی كتاب(محسن حكیم معانی)، گفتگو درباره شمس الدین جوینی(شاعر و نویسنده قرن هفتم) و میز دوبله(زهره شكوفنده)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو