نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر آرشیو برنامه ای

دوشنبه 3 آبان 1395 ساعت: 20:00 | مدت: 45 دقیقه

مروری بر كارنامه هنری ابوالقاسم حالت(شاعر, نویسنده و طنز پرداز) پرداختن به معماری یكی از مقبره های شاعران(دكتر علی اصغر میرزایی مهر) معرفی كتاب(محسن حكیم معانی)، میز دوبله(زهره شكوفنده) گفتگو درباره فریدون مشیری- چه بگوییم چه نگوییم: بهاالدین خرمشاهی
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009 \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو