نسخه آرشیو پخش آرشیو

كافه هنر آرشیو برنامه ای

سه شنبه 4 آبان 1395 ساعت: 20:00 | مدت: 45 دقیقه

پرداختن به معماری یكی از مقبره های شاعران(دكتر میرزایی مهر)- یادی از مرتضی ممیز(پدر گرافیك ایران)- معرفی كتاب(محسن حكیم معانی)- چه بگوییم چه نگوییم: به كار بردن واژه های درست و دوری و اجتناب از واژگان غلط و بیگانه جهت پاسداشت زبان فارسی(بهاءالدین خرمشاهی)
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009 \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو