نسخه آرشیو پخش آرشیو

شما قضاوت كنید آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 12 آبان 1395 ساعت: 11:15 | مدت: 15 دقیقه

معماری بومی(پرداختن به زندگی نادر خلیلی: معمار)
دكترامیرمسعود دباغ(استاد دانشگاه)، پروفسورمحمد گلابچی(چهره ماندگارمعماری) و دكتر احمد خوشنویس(معمار) \r\nشماره پیامك: 30000900

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو