نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش تنیده در جان آرشیو برنامه ای

دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت: 01:30 | مدت: 30 دقیقه

ولید بن شعیب شرط ازدواج دخترش طاهره با عطبه، جوانی كه از او خواستگاری كرده را پیوستن به سپاه معاویه و جنگیدن با امام حسین (ع) قرار می دهد و ...
\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو