نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش چطور ممكنه؟! آرشیو برنامه ای

یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت: 01:30 | مدت: 30 دقیقه

داماد به دلیل نپرداختن پول برق، برق خانه اش قطع می شود و به دلیل مسمومیت نمی تواند به جلسه خواستگاری برود و...
تهیه كننده: پروانه طهماسبی\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو