نسخه آرشیو پخش آرشیو

طعم مطالعه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 9 دی 1395 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

برنامه ای برای موفقیت در كنكور
با حضور محمد لطفی(برنامه ریز و مشاور كنكور)، هیراد ذاكر(كارشناس كنكور)، هرمز سپهوار(كارشناس كنكور)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو