نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمایش سه ستاره درخشان- قسمت اول آرشیو برنامه ای

شنبه 2 بهمن 1395 ساعت: 01:30 | مدت: 30 دقیقه

ارباب خان شبی در خواب سه ستاره درخشان در كف دستش می بیند. خوابش را برای كوشیار، چوپان دانا، بازگو می كند و كوشیار این خواب را از ارباب می خرد و به خواستگاری دختری به نام ماه پری می رود و ...
\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو