نسخه آرشیو پخش آرشیو

خانه و خانواده آرشیو برنامه ای

دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت: 09:00 | مدت: 40 دقیقه

تاثیر برنامه های ماهواره ای بر كودكان\r\n\r\n
دكتر امین حكیم(استاد دانشگاه و كارشناس رسانه و رفتار)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو