نسخه آرشیو پخش آرشیو

طعم مطالعه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 21 بهمن 1395 ساعت: 22:00 | مدت: 1 ساعت

روش های موفقیت در كنكور
با حضور لطفی(مشاور)، گشنیانی(مشاور) و سپهدار(مشاور)\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو