نسخه آرشیو پخش آرشیو

شما قضاوت كنید آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت: 11:15 | مدت: 20 دقیقه

تجمل گرایی در تهیه سیسمونی\r\n
آقای دكترقرایی مقدم(جامعه شناس)، آقای مهدی نغمه گو(روان شناس)، شماره پیامك: 30000900

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو