نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

دوشنبه 23 اسفند 1395 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

برگزاری نمایشگاه های بهاره و نظارت بر آنها با رویكرد پوشاك- آیا برگزاری نمایشگاه بهاره حلقه اتصال مصرف كننده و تولیدكننده را قطع می كند؟\r\n\r\n
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو