نسخه آرشیو پخش آرشیو

چرتكه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 30 اسفند 1395 ساعت: 15:30 | مدت: 25 دقیقه

\r\n نساجی و پوشاك\r\n\r\n\r\n\r\n
علی پاكزاد(خبرنگار اقتصادی و سردبیر روزنامه)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو