نسخه آرشیو پخش آرشیو

چرتكه(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 1 فروردین 1396 ساعت: 03:30 | مدت: 30 دقیقه

نساجی و پوشاك
علی پاكزاد(خبرنگار اقتصادی و سردبیر روزنامه)، شماره پیامك: 30000900

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو