نسخه آرشیو پخش آرشیو

راهكار آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 23 فروردین 1396 ساعت: 14:00 | مدت: 30 دقیقه

گفتگوی طنز با موضوع خواستگاری
طنزپردازان: مهدی استاداحمد و حسن صنوبری- گوینده: حمید محمدی\r\nشماره پیامك شبكه جوان: 30000881، تلفن روابط عمومی: 22167783 ، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو