نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرمانده آرشیو برنامه ای

دوشنبه 28 فروردین 1396 ساعت: 15:30 | مدت: 40 دقیقه

روز ارتش- معرفی دستاوردهای ارتش در دانشگاه امام علی(ع)\r\n\r\n\r\n
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو