نسخه آرشیو پخش آرشیو

سوال آرشیو برنامه ای

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 ساعت: 13:15 | مدت: 14 دقیقه

چرایی گرانی قیمت خودرو در ایران
با حضور مهندس نجفی منش(عضو قطعه سازان خودرو) و مهندس شهریاری(كارشناس خودرو و عضو اطاق بازرگانی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو