نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

شنبه 30 اردیبهشت 1396 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

حمایت از تولید داخل با رویكرد ایجاد اشتغال\r\n
آقای شیرازی(رئیس اتحادیه پوشاك)، شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو