نسخه آرشیو پخش آرشیو

جامعه شناسی ورزشی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 7 شهریور 1396 ساعت: 21:45 | مدت: 15 دقیقه

این برنامه در مورد شركت های تعاونی ورزشی و تاثیر آن در جامعه سرمایه داری به بحث و گفتگو می پردازد.
با حضور خانم ها زهرا جعفری و مرجان امیرمقدم(جامعه شناس)\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو