نسخه آرشیو پخش آرشیو

زمزمه عرفات آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 9 شهریور 1396 ساعت: 15:00 | مدت: 2 ساعت

روز عرفه و اهمیت این روز- پخش دعای عرفه امام حسین(ع)- لزوم شكرگزاری و تجدید عهد و پیمان با خداوند- اعتراف و اقرار در شمارش نعمت های خداوند
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو