نسخه آرشیو پخش آرشیو

به وقت همیشه آرشیو برنامه ای

دوشنبه 3 مهر 1396 ساعت: 20:30 | مدت: 20 دقیقه

بیان خاطرات و خصوصیات اخلاقی و رفتاری شهیدان محمد كاظمی و قاسم اشجع زاده از رزمندگان دوران دفاع مقدس به روایت مادر شهید
شماره پیامك: 30000900- تلفنها: 22040086- 22050009

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو