نسخه آرشیو پخش آرشیو

والعهد آرشیو برنامه ای

جمعه 7 مهر 1396 ساعت: 21:20 | مدت: 10 دقیقه

ابعادِ شخصیتیِ حضرت علی اكبر\n \n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n \n\n \n
با حضور دكتر غلامرضا ظریفیان(كارشناس تاریخ اسلام و هیئت علمی دانشگاه تهران) \n\n\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو