نسخه آرشیو پخش آرشیو

مستان سلامت می كنند(زنده) آرشیو برنامه ای

یکشنبه 9 مهر 1396 ساعت: 16:05 | مدت: 2 ساعت 55 دقیقه

چهره های ماندگار در فرهنگ سازی عاشورا\n\n
با حضور خانم دكتر مریم ورزدار(دكترای تخصصی نهاد اسلامی)\nاذان مغرب: 18:06\nمؤذن: سبزعلی\n\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو