نسخه آرشیو پخش آرشیو

احسان ماندگار آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 2 آذر 1396 ساعت: 15:30 | مدت: 30 دقیقه

وقف
دكتر ربیعی(مدیر كل حوزه ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو