نسخه آرشیو پخش آرشیو

ورزش و روابط بین الملل آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 آذر 1396 ساعت: 13:35 | مدت: 25 دقیقه

بررسی موضوعات ورزشی در عرصه بین الملل هدف این برنامه است.

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو