نسخه آرشیو پخش آرشیو

محرمانه آرشیو برنامه ای

شنبه 21 بهمن 1396 ساعت: 23:00 | مدت: 59 دقیقه 59 ثانیه

ساواك و شكنجه های ساواك
با حضور سید محممود رضویان(عضو هیئت مدیره موزه عبرت)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو