نسخه آرشیو پخش آرشیو

حسن مطلع آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 8 فروردین 1397 ساعت: 22:30 | مدت: 30 دقیقه

برنامه طنز با موضوع مهمانان راه دور
گفتگو با شروین سلیمانی(طنزپرداز)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو