نسخه آرشیو پخش آرشیو

رمز پیشرفت آرشیو برنامه ای

جمعه 27 اسفند 1395 ساعت: 07:00 | مدت: 55 دقیقه

مباحث پیرامون نحوه تحقق رشد 8 درصدی
كارشناس: دكتر مسلم خانی(كارشناس اقتصادی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو