نسخه آرشیو پخش آرشیو

روایت یك اندیشه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

حمله عراق به ایران و تصرف خرمشهر و مقاومت دلیرانه مردم
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو