نسخه آرشیو پخش آرشیو

روز بیداری آرشیو برنامه ای

جمعه 18 خرداد 1397 ساعت: 09:30 | مدت: 3 ساعت 25 دقیقه

روز جهانی قدس و حمایت از فلسطین
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو