نسخه آرشیو پخش آرشیو

ضرباهنگ آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 30 خرداد 1397 ساعت: 21:30 | مدت: 15 دقیقه

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان با صدای امیر تاجیك، مهدی كرمی و...
تهیه كننده: شاهرضایی، گوینده: عسگری، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو