نسخه آرشیو پخش آرشیو

دنده پنج آرشیو برنامه ای

جمعه 8 تیر 1397 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه


آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir\r\nپست الكترونیك: radiotehran@irib.ir\r\nشماره پیامك: 983000094+\r\nتلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو