نسخه آرشیو پخش آرشیو

باشگاه ستاره ها آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت: 19:45 | مدت: 45 دقیقه

برنامه تعاملی كه هر هفته به صورت زنده با یك شنونده گفتگو كرده و پخش آثار ارسالی شنوندگان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو