نسخه آرشیو پخش آرشیو

چارخونه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت: 19:05 | مدت: 40 دقیقه

برنامه ویژه طنز در خصوص اتفاقات روز جامعه
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو